Press Release from KUKL

विगतमा नेपाल खानेपानी संस्थानबाट काठमाण्डौ उपत्यकामा खानेपानी आपूर्ति हुंदै आएकोमा २०६४ फागुन देखि संस्थागत