आर.सी.सी. ह्युम पाईप तथा कलर सप्लाई गर्ने कामको बोलपत्र आव्हानको सूचना

KUKL-W-02-24

आ.व. २०७४-०७५ को लागि सुची विवरण

Press Release from KUKL

विगतमा नेपाल खानेपानी संस्थानबाट काठमाण्डौ उपत्यकामा खानेपानी आपूर्ति हुंदै आएकोमा २०६४ फागुन देखि संस्थागत