Vacancy

खुल्ला तथा आन्तरिक प्रतियोगिताको विज्ञापन सम्बन्धमा जरुरी सुचना

बढुवाको निवेदन फाराम

आन्तरिक प्रतियोगिताको लागि दरखास्त फाराम

खुल्ला प्रतियोगिताको लागि दरखास्त फाराम

आन्तरिक प्रतियोगिता र खुल्ला तथा समावेशी प्रोतियोगितात्मक परिक्षाद्वारा स्थाई पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सुचना

कार्य क्षमताको आधारमा बढुवाको लागि प्रकाशित सुचना

खुल्ला तथा समावेशी र आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम २०७६

प्राबिधिक सेवा, सिभिल समूह, तह ९ , उप-प्रबन्धक प्राबिधिक सेवा, सिभिल समूह, तह ८, सहायक प्रबन्धक प्रशासन अधिकृत र लेखा अधिकृत तह ७
प्राबिधिक सेवा, गुणस्तर समूह, तह ७ , केमिस्ट प्राबिधिक सेवा, सिभिल समूह, तह ७ , इन्जिनीयर सहायक प्रशासन अधिकृत र सहायक लेखा अधिकृत तह ६
प्राबिधिक सेवा, इलेक्ट्रोमेकानिकल समुह, तह ५, ओभरसियर वरिस्ठ सहायक प्रशासन र वरिस्ठ लेखा सहायक तह ५ प्राबिधिक सेवा, गुणस्तर समुह, तह ५, वरिस्ठ ल्याब टेक्निसियन
प्राबिधिक सेवा, सिभिल समुह, तह ५ , ओभरसियर प्रशासन सेवा,कानुन समुह,तह ५,वरिस्ठ कानुन सहायक प्राबिधिक सेवा,सूचना प्रबिधि समुह,तह-५,ओभरसियर
>प्राबिधिक सेवा,सूचना प्रबिधि समुह,तह-५,वरिष्ठ कम्प्युटर अपरेटर

तह ४ मा स्वत: बढुवाको लागि निवेदन आव्हान गरिएको बारे

वैकल्पिक उम्मेदवारहरुलाई नियुक्ति पत्र बुझ्न आउने सूचना – २०७६-०३-२७

वेकल्पिक उम्मेदवारहरुलाई नियुक्ति पत्र बुझ्न आउने सूचना

वैकल्पिक उम्मेदवारहरुलाई नियुक्ति पत्र बुझ्न आउने सूचना – २०७५-११-२२

वैकल्पिक उम्मेदवारलाई नियुक्ति पत्र बुझ्न आउने सूचना -२०७५-१०-२७

नियुक्ती पत्र बुझ्न आउने सूचना

अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना – २०७५-०५-२५

लोकसेवा आयोगको नतिजा संशोधन सम्बन्धी सूचना

अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

लोकसेवा आयोगबाट प्राप्त लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना

वैकल्पिक उम्मेदवारहरुलाई नियुक्ति सिफारिश गरिएको सूचना

परीक्षा भवन कायम गररएको सूचना

अन्तर्वार्ता कार्यक्रम र बैकल्पिक उम्मेदवारहरुलाई नियुक्ती सिफारिश गरिएको सूचना

बिसेष बढुवा सम्बन्धि सूचना

बढुवा सिफारिश सम्बन्धी सूचना (NEW)

लिखित परिक्षा कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना (NEW)

बढुवा सिफारिश सम्बन्धी सूचना

विज्ञापन नं. ४३,४४।०६९।७० (खुला) को नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना २०७४.८.१५ docx

बिज्ञापन नं. ४८/०७४/०७५  को योग्यतामा संशोधन गरिएको सूचना

खुल्ला प्रतियोगिताको लागि दरखास्त फाराम

आन्तरिक प्रतियोगिता र खुल्ला तथा समावेशी प्रोतियोगितात्मक परिक्षाद्वारा स्थाई पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सुचना

खुल्ला तथा समावेशी र आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम २०७४

प्राबिधिक सेवा, सिभिल समूह, तह ९ , उप-प्रबन्धक सहायक प्रबन्धक प्रशासन र लेखा तह ८ प्राबिधिक सेवा, सिभिल समूह, तह ८, सहायक प्रबन्धक
प्राबिधिक सेवा, सूचना प्रबिधि समूह, तह ८ ,सहायक प्रबन्धक प्रशासन अधिकृत र लेखा अधिकृत तह ७ प्राबिधिक सेवा, इलेक्ट्रोमेकानिकल समूह, तह ७, इन्जिनीयर
प्राबिधिक सेवा, गुणस्तर समूह, तह ७ , केमिस्ट प्राबिधिक सेवा, गुणस्तर समूह, तह ७, माइक्रोबायोलोजिस्ट प्राबिधिक सेवा, हाइड्रो-ज़िओलोजी समूह, तह ७, हाइड्रो-जिओलोजिस्ट
प्राबिधिक सेवा, सूचनाप्रबिधि समूह, तह ७,इन्जिनियर प्राबिधिक सेवा, सिभिल समूह, तह ७ , इन्जिनीयर सहायक प्रशासन अधिकृत र सहायक लेखा अधिकृत तह ६
प्राबिधिक सेवा, आर्किटेक्टसमूह, तह ५ ,ओभरसियर प्राबिधिक सेवा, इलेक्ट्रोमेकानिकल समुह, तह ५, ओभरसियर प्राबिधिक सेवा, गुणस्तर समुह, तह ५, वरिस्ठ ल्याब टेक्निसियन
प्राबिधिक सेवा, सिभिल समुह, तह ५ , ओभरसियर वरिस्ठ सहायक प्रशासन र वरिस्ठ लेखा सहायक तह ५ प्राबिधिक सेवा,सूचना प्रबिधि समुह,तह-५,ओभरसियर
प्राबिधिक सेवा, गुणस्तर समुह,तह ४ , प्लान्ट अपरेटर प्राबिधिक सेवा, सिभिल समुह, तह ४, सिनियर प्लम्बर प्राबिधिक सेवा, सूचना प्रबिधि समुह, तह ४, कम्प्युटर अपरेटर ४
सहायक प्रशासन र लेखा सहायक तह ४ सिनियर मिटर रिडर तह ४ प्राबिधिक सेवा, मेकानिकल समुह, तह ४, पम्प अपरेटर
 प्रशासन सेवा,समाजशास्त्र समुह, तह ७ , समाजशास्त्री प्राबिधिक सेवा, सूचना प्रबिधि समुह, तह ५, वरिस्ठ कम्प्युटर अपरेटर प्रशासन सेवा,कानुन समुह,तह ५,वरिस्ठ कानुन सहायक

अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना(NEW)

“चैाकिदारको अन्तर्वाता र कम्प्यूटर अपरेटरको प्रयोगात्मक परिक्षाको सूचना”

बढुवा नतिजा- प्रकाशित मिति २०७३-९-१५

लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशन संबन्धी सूचना- प्रकाशित मिति २०७३-९-१५
पद: सहायक पम्प अपरेटर   सेवा: प्राविधिक

तह १ र २ को अन्तर्वाता तालिका संबन्धी सूचना- प्रकाशित मिति २०६९-११-१९

लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशन संबन्धी सूचना- सूचना- प्रकाशित मिति २०७३-९-१५
पद: सहायक लेखा   सेवा: