“चैाकिदारको अन्तर्वाता र कम्प्यूटर अपरेटरको प्रयोगात्मक परिक्षाको सूचना”

बढुवा नतिजा- प्रकाशित मिति २०७३-९-१५

लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशन संबन्धी सूचना- प्रकाशित मिति २०७३-९-१५
पद: सहायक पम्प अपरेटर   सेवा: प्राविधिक

तह १ र २ को अन्तर्वाता तालिका संबन्धी सूचना- प्रकाशित मिति २०६९-११-१९

लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशन संबन्धी सूचना- सूचना- प्रकाशित मिति २०७३-९-१५
पद: सहायक लेखा   सेवा:

“Syllabus”  “Officer level”

Deputy Manager Civil Deputy Manager Administration Assistant Manager Civil
Assistant Manager Administration Assistant Manager Account Assistant Manager EM
Assistant Manager Quality Engineer Microbiologist
Account Officer Computer Officer Assistant Account Officer
Assistant Administration Officer Assistant Administration Officer Computer Civil-Overseer-Supervisor
Electro Mechanical Overseer & Supervisor Senior Assistant Administration Senior Account Assistant
Senior Lab Technician Senior Legal Assistant Senior Plumber
Plant Operator Lab Technician Assistant Administration
Assistant Account Senior Mechanics Pump Operator
Senior Meter Reader