WQR- 2074

2074 Chaitra Falgun 2074 Magh 2074
Paush 2074 Marg 2074 Kartik 2074
Asoj 2074 2074 Bhadra Shrawan 2074
2074 Ashadh Jestha 2074 2074 Baishak

WQR- 2073

2073 Chaitra Falgun 2073 Magh 2073
Paush 2073 Marg 2073 Kartik 2073
Asoj 2073 Bhadra 2073 Shrawan 2073
Ashadh 2073 Jestha 2073 Baishak 2073

WQR- 2072

Chaitra 2072 Falgun 2072 Magh 2072
Poush 2072 Mangsir 2072 Kartik 2072
Asoj 2072 Bhadra 2072 Shrawan 2072
Ashadh 2072 Jestha 2072 Baishak 2072

WQR- 2071

Chaitra 2071 Falgun 2071 Magh 2071
Poush 2071 Mangsir 2071 Kartik 2071
Bhadra 2071 Shrawan 2071 Ashadh 2071
Jestha 2071 Baishakh 2071

WQR- 2070

Chaitra 2070 Falgun 2070 Magh 2070
Poush 2070 Mangsir 2070 Kartik 2070
Asoj 2070 Bhadra 2070 Shrawan 2070