Vacancy

बढुवा सिफारिस सम्बन्धी सूचना – पदपूर्ति समिति – २०८१-०२-२५

पदपुर्ति सम्बन्धि सूचना २०८०:


आन्तरिक प्रतियोगिता, खुला र समावेसी प्रतियोगितात्मक परिक्षाद्वारा स्थायी पदपूर्ती गर्ने सम्बन्धी सूचना – २०८०-०३-३१

कार्य क्षमताको आधारमा बढुवाको लागि प्रकाशित सूचना – २०८०-०३-३१

पदपुर्ति सम्बन्धि सूचना २०७८:


बढुवा सिफारिस सम्बन्धी सूचना – पदपूर्ति समिति – २०८१-०२-२५

नियुक्ति पत्र बुझ्न आउने बारेको सूचना – मानवस्रोत बिकास शाखा- २०८०-१०-२९

बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धि सूचना – २०८०-१०-०७

नियुक्ति पत्र बुझ्न आउने बारेको सूचना – मानवस्रोत बिकास शाखा – २०८०-०९-१६

अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (वि.न.: ४७/२०७७-०७८) – पदपूर्ति समिति – २०८०-०८-२६

अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (वि.न.: ४६/२०७७-०७८) – पदपूर्ति समिति – २०८०-०८-२६

अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (वि.न.: ४३-४५/२०७७-०७८) – पदपूर्ति समिति – २०८०-०८-२६

अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना -एकमुष्ट योग्यताक्र (वि.न.: ४३-४५/२०७७-०७८) – पदपूर्ति समिति – २०८०-०८-२६

अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना -एकमुष्ट योग्यताक्र (वि.न.: ४१,४२/२०७७-०७८) – पदपूर्ति समिति – २०८०-०८-२६

अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (वि.न.: ४१,४२/२०७७-०७८) – पदपूर्ति समिति – २०८०-०८-२६

अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (वि.न.: ३९/२०७७-०७८) – पदपूर्ति समिति – २०८०-०८-२६

अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (वि.न.: ३६,३७,३८,४०/२०७७-०७८) – पदपूर्ति समिति – २०८०-०८-२६

अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना-एकमुष्ट योग्यताक्रम (वि.न.: ३६,३७,३८,४०/२०७७-०७८) – पदपूर्ति समिति – २०८०-०८-२६

अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना – पदपूर्ति समिति – २०८०-०८-१९

आन्तरिक प्रतियोगिता, खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक परीक्षाको कम्प्यूटर सीप परीक्षण, प्रयोगात्मक परीक्षा तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना – पदपूर्ति समिति – २०८०-०६-२७

तह ३ र तह ४ मा स्वत: बढुवाको सूचना – २०७९-०४-२२

बढुवा सिफारिस सम्बन्धि सूचना – २०७९-०४-१९

बढुवा सिफारिस सम्बन्धि सूचना – २०७९-०४-०३

Covid-19 Self Declaration Form – 2078-08-29 (Please submit this form within 72 hours before the examination date)

आन्तरीक, खुला र समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परिक्षाको परिक्षा केन्द्र निर्धारण गरिएको सूचना – २०७८-०७-१७

आन्तरीक, खुला र समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परिक्षाको परिक्षा कार्यक्रम निर्धारण गरिएको सूचना – २०७८-०६-२१

तह ३ र ४ मा स्वत: बढुवाको लागि निवेदन आह्वान गरिएको बारे – २०७८-०४-०७

स्थायी पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धि मिति २०७८-०४-०१ मा प्रकाशित सूचनामा रहेको त्रुटी सच्याइएको बारे – २०७८-०४-०२

कार्य क्षमताको आधारमा बढुवाको लागि प्रकाशित सूचना – २०७८-०३-३१

आन्तरिक प्रतियोगिता, खूल्ला र समावेशी प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा स्थायी पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सुचना – २०७८-०३-३१

दरखास्त फारामहरु:

बढुवाको निवेदन फाराम

आन्तरिक प्रतियोगिताको लागि दरखास्त फाराम

खुल्ला प्रतियोगिताको लागि दरखास्त फाराम

तह ३ मा स्वत:बढुवाको निवेदन फाराम

तह ४ मा स्वत:बढुवाको निवेदन फाराम

खुल्ला तथा समावेशी र आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम – २०७८


प्राबिधिक सेवा, सिभिल समूह, तह ९ , उप-प्रबन्धक प्राबिधिक सेवा, ईलेक्ट्रो मेकानिकल समूह, तह ९ , उप-प्रबन्धक प्रशासन सेवा, प्रशासन समूह, तह ९ , उप-प्रबन्धक
प्रशासन सेवा, लेखा समूह, तह ९ , उप-प्रबन्धक प्राबिधिक सेवा, सिभिल समूह, तह ८ , सहायक प्रबन्धक प्राबिधिक सेवा, सिभिल समूह, तह ७ , ईन्जिनियर (संशोधित)
प्राबिधिक सेवा, ईलेक्ट्रो मेकानिकल समूह, तह ७ (संशोधित), ईन्जिनियर प्रशासन सेवा, प्रशासन समूह, तह ७ , प्रशासन अधिकृत प्रशासन सेवा, लेखा समूह, तह ७ , लेखा अधिकृत
प्रशासन सेवा, प्रशासन समूह, तह ६ , सहायक प्रशासन अधिकृत प्रशासन सेवा, कानुन समूह, तह ६ , सहायक कानुन अधिकृत प्राविधिक सेवा, सिभिल समूह, तह ५ , ओभरसियर
प्रशासन सेवा, प्रशासन समूह, तह ५ , वरिष्ठ प्रशासन सहायक प्रशासन सेवा, लेखा समूह, तह ५ , वरिष्ठ लेखा सहायक प्राविधिक सेवा, सूचना प्रविधि समूह, तह ५ , वरिष्ठ कम्प्युटर अपरेटर
प्राविधिक सेवा, गुणस्तर समूह, तह ५ , वरिष्ठ ल्याब टेक्नेसियन

पदपुर्ति सम्बन्धि सूचना २०७७:


करार सेवामा दरखास्त फाराम बुझाउनु भएका आवेदकहरुलाई सूचना – २०७७-०३-३१

करार सेवाको दरखास्त फाराम Email मार्फत बुझाउने सकिने व्यवस्था थप गरिएको बारे सूचना – २०७७-०३-१८

करार सेवाको दरखास्त फाराम बुझाउने स्थान थप गरिएको बारे सूचना – २०७७-०३-०८

करार सेवा लिने सम्बन्धि सूचना – २०७७-०३-०५

करार सेवाको लागि दरखास्त फारम

पदपुर्ति सम्बन्धि सूचना २०७६:


नियुक्ती पत्र बुझ्न आउने बारेको सूचना – मानवस्रोत बिकास शाखा – २०८०-०७-१४

विज्ञापन नं.: (५८-६२)/२०७६-७७ को अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना – पदपूर्ति समिति – २०८०-०६-०८

विज्ञापन नं.: (५०-५७)/२०७६-७७ को अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना – पदपूर्ति समिति – २०८०-०६-०७

विज्ञापन नं.: (४४-४९)/२०७६-७७ को अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना – पदपूर्ति समिति – २०८०-०६-०६

विज्ञापन नं.: (३०-३४,४०-४३)/२०७६-७७ को अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना – पदपूर्ति समिति – २०८०-०६-०२

विज्ञापन नं. : ६१-६२/ २०७६-७७ (खूला तथा महिला) को अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना – पदपूर्ति समिति – २०८०-०५-२५

विज्ञापन नं. : ६१-६२/ २०७६-७७ को प्रतियोगितात्मक परिक्षा संचालन सम्बन्धि सूचना – पदपूर्ति समिति – २०८०-०५-२२

विज्ञापन नं.: (२८,३६-३८)/२०७६-७७ को अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना – पदपूर्ति समिति -२०८०-०५-१९

खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक परिक्षामा छनौट भएका उमेदवारहरुको अन्तर्वार्ता कार्यक्रम सम्बन्धि सूचना – सदश्य सचिव पदपूर्ति समिति -२०८०-०४-३१

अन्तर्वार्ता सम्बन्धी कार्यक्रम स्थगन गरिएको बारेको सूचना – पदपूर्ति समिति – २०८०-०३-०९

खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक परिक्षाको लिखित परिक्षाको नतिजा तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना – पदपूर्ती समिति – २०८०-०२-२८

बढुवा सिफारिस संशोधन सम्बन्धि सूचना – २०७८-०६-२१

खुला र समावेशी तर्फको लिखित परिक्षा कार्यक्रम तथा परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरिएको सूचना – २०७७-१०-१९

बढुवा सिफारिस सम्बन्धि सूचना – २०७७-०२-०६

बढुवा सिफारिस सम्बन्धि सूचना – २०७७-०१-२५

तह ३ मा स्वत: बढुवाको लागि निवेदन आव्हान गरिएको बारे – २०७६-११-१२

खुल्ला तथा आन्तरिक प्रतियोगिताको विज्ञापन सम्बन्धमा थप जानकारी

आन्तरिक प्रतियोगिता र खुल्ला तथा समावेशी प्रोतियोगितात्मक परिक्षाद्वारा स्थाई पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सुचना- २०७६-१०-१७

कार्य क्षमताको आधारमा बढुवाको लागि प्रकाशित सुचना

बढुवाको निवेदन फाराम

आन्तरिक प्रतियोगिताको लागि दरखास्त फाराम

खुल्ला प्रतियोगिताको लागि दरखास्त फाराम

तह ४ मा स्वत: बढुवाको लागि निवेदन आव्हान गरिएको बारे -२०७६-०९-२९

खुल्ला तथा समावेशी र आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम – २०७६

प्राबिधिक सेवा, सिभिल समूह, तह ९ , उप-प्रबन्धकप्राबिधिक सेवा, सिभिल समूह, तह ८, सहायक प्रबन्धकप्रशासन अधिकृत र लेखा अधिकृत तह ७
प्राबिधिक सेवा, गुणस्तर समूह, तह ७ , केमिस्टप्राबिधिक सेवा, सिभिल समूह, तह ७ , इन्जिनीयरसहायक प्रशासन अधिकृत र सहायक लेखा अधिकृत तह ६
प्राबिधिक सेवा, इलेक्ट्रोमेकानिकल समुह, तह ५, ओभरसियरवरिस्ठ सहायक प्रशासन र वरिस्ठ लेखा सहायक तह ५प्राबिधिक सेवा, गुणस्तर समुह, तह ५, वरिस्ठ ल्याब टेक्निसियन
प्राबिधिक सेवा, सिभिल समुह, तह ५ , ओभरसियरप्रशासन सेवा,कानुन समुह,तह ५,वरिस्ठ कानुन सहायकप्राबिधिक सेवा,सूचना प्रबिधि समुह,तह-५,ओभरसियर
प्राबिधिक सेवा,सूचना प्रबिधि समुह,तह-५,वरिष्ठ कम्प्युटर अपरेटर प्राविधिक सेवा,इलेक्ट्रो / मेकानिकल समुह,तह ५,हेभि इक्विप्मेन्ट ड्राइभर 

पदपुर्ति सम्बन्धि सूचना २०७४:


वैकल्पिक उम्मेदवारहरुलाई नियुक्ति पत्र बुझ्न आउने सूचना- २०७६-०३-१७

वैकल्पिक उम्मेदवारहरुलाई नियुक्ति पत्र बुझ्न आउने सूचना – २०७५-११-२२

वैकल्पिक उम्मेदवारलाई नियुक्ति पत्र बुझ्न आउने सूचना -२०७५-१०-२७

नियुक्ती पत्र बुझ्न आउने सूचना

अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना – २०७५-०५-२५

लोकसेवा आयोगको नतिजा संशोधन सम्बन्धी सूचना

अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना – २०७५-०५-२५

लोकसेवा आयोगबाट प्राप्त लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना – २०७५-०४-०८

परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना

लिखित परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशित सूचना -२०७४-१०-२१

बढुवा सिफारिश सम्बन्धी सूचना (NEW) -२०७४-११-१४

बढुवा सिफारिश सम्बन्धी सूचना

बढुवा सिफारिश सम्बन्धी सूचना -२०७४-१०-०५

बिज्ञापन नं. ४८/०७४/०७५  को योग्यतामा संशोधन गरिएको सूचना

खुल्ला प्रतियोगिताको लागि दरखास्त फाराम

आन्तरिक प्रतियोगिता र खुल्ला तथा समावेशी प्रोतियोगितात्मक परिक्षाद्वारा स्थाई पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सुचना – २०७४-०६-२७

खुल्ला तथा समावेशी र आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम २०७४

प्राबिधिक सेवा, सिभिल समूह, तह ९ , उप-प्रबन्धकसहायक प्रबन्धक प्रशासन र लेखा तह ८प्राबिधिक सेवा, सिभिल समूह, तह ८, सहायक प्रबन्धक
प्राबिधिक सेवा, सूचना प्रबिधि समूह, तह ८ ,सहायक प्रबन्धकप्रशासन अधिकृत र लेखा अधिकृत तह ७प्राबिधिक सेवा, इलेक्ट्रोमेकानिकल समूह, तह ७, इन्जिनीयर
प्राबिधिक सेवा, गुणस्तर समूह, तह ७ , केमिस्टप्राबिधिक सेवा, गुणस्तर समूह, तह ७, माइक्रोबायोलोजिस्टप्राबिधिक सेवा, हाइड्रो-ज़िओलोजी समूह, तह ७, हाइड्रो-जिओलोजिस्ट
प्राबिधिक सेवा, सूचनाप्रबिधि समूह, तह ७,इन्जिनियरप्राबिधिक सेवा, सिभिल समूह, तह ७ , इन्जिनीयरसहायक प्रशासन अधिकृत र सहायक लेखा अधिकृत तह ६
प्राबिधिक सेवा, आर्किटेक्टसमूह, तह ५ ,ओभरसियरप्राबिधिक सेवा, इलेक्ट्रोमेकानिकल समुह, तह ५, ओभरसियरप्राबिधिक सेवा, गुणस्तर समुह, तह ५, वरिस्ठ ल्याब टेक्निसियन
प्राबिधिक सेवा, सिभिल समुह, तह ५ , ओभरसियरवरिस्ठ सहायक प्रशासन र वरिस्ठ लेखा सहायक तह ५प्राबिधिक सेवा,सूचना प्रबिधि समुह,तह-५,ओभरसियर
प्राबिधिक सेवा, गुणस्तर समुह,तह ४ , प्लान्ट अपरेटरप्राबिधिक सेवा, सिभिल समुह, तह ४, सिनियर प्लम्बरप्राबिधिक सेवा, सूचना प्रबिधि समुह, तह ४, कम्प्युटर अपरेटर ४
सहायक प्रशासन र लेखा सहायक तह ४सिनियर मिटर रिडर तह ४प्राबिधिक सेवा, मेकानिकल समुह, तह ४, पम्प अपरेटर
 प्रशासन सेवा,समाजशास्त्र समुह, तह ७ , समाजशास्त्रीप्राबिधिक सेवा, सूचना प्रबिधि समुह, तह ५, वरिस्ठ कम्प्युटर अपरेटरप्रशासन सेवा,कानुन समुह,तह ५,वरिस्ठ कानुन सहायक
   

अन्तर्वार्ता कार्यक्रम र बैकल्पिक उम्मेदवारहरुलाई नियुक्ती सिफारिश गरिएको सूचना

बिसेष बढुवा सम्बन्धि सूचना

बढुवा सूचना संशोधन गरिएको बारे

विज्ञापन नं. ४३,४४।०६९।७० (खुला) को नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना २०७४.८.१५ docx

अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना(NEW) -२०७४-०६-२८

“चैाकिदारको अन्तर्वाता र कम्प्यूटर अपरेटरको प्रयोगात्मक परिक्षाको सूचना”

बढुवा नतिजा- प्रकाशित मिति २०७३-९-१५

लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशन संबन्धी सूचना- प्रकाशित मिति २०७३-९-१५
पद: सहायक पम्प अपरेटर   सेवा: प्राविधिक

तह १ र २ को अन्तर्वाता तालिका संबन्धी सूचना- प्रकाशित मिति २०६९-११-१९

सवारी चालक प्रोयोगात्मक परीक्षा

लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशन संबन्धी सूचना- सूचना- प्रकाशित मिति २०७३-९-१५
पद: सहायक लेखा   सेवा: