Ownership Change

Name List of Ownership Change of Tap

क्र.स. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकाशित मिति
४.१ धारा नामसारी सम्वन्धि हकदावीको १५ दिने सार्वजनिक सूचना – गोरखापत्रमा प्रकाशित २०८०-१२-०७
४.२ धारा नामसारी सम्वन्धि हकदावीको १५ दिने सार्वजनिक सूचना – विस्तृत नामावली २०८०-१२-०७
३.१ धारा नामसारी सम्वन्धि हकदावीको १५ दिने सार्वजनिक सूचना – गोरखापत्रमा प्रकाशित २०८०-०४-२४
३.२ धारा नामसारी सम्वन्धि हकदावीको १५ दिने सार्वजनिक सूचना – विस्तृत नामावली २०८०-०४-२४
२.१ धारा नामसारी सम्वन्धि हकदावीको १५ दिने सार्वजनिक सूचना – गोरखापत्रमा प्रकाशित २०८०-०१-०६
२.२ धारा नामसारी सम्वन्धि हकदावीको १५ दिने सार्वजनिक सूचना – विस्तृत नामावली २०८०-०१-०६
१.१ धारा नामसारी सम्वन्धि हकदावीको १५ दिने सार्वजनिक सूचना – गोरखापत्रमा प्रकाशित २०७९-०८-०२
१.२ धारा नामसारी सम्वन्धि हकदावीको १५ दिने सार्वजनिक सूचना – विस्तृत नामावली २०७९-०८-०२