Procurement Notices

सिलबन्दी बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना(२०७७/३/२४)-ढल महाशाखा

सामाग्रीसहित ढल लाईन निर्माण सुधार कार्यको सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना(२०७७/३/१६)-ढल महाशाखा

सिलबन्दी बोलपत्र तथा सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना (२०७६/११/२३) – क्षेत्रपाटी शाखा

सामाग्रीसहित ढल लाईन निर्माण सुधार कार्यको सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको पुरक सूचना(२०७७/०२/३१) -ढल महाशाखा

सामाग्रीसहित ढल लाईन निर्माण सुधार कार्यको सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको पुरक सूचना (२०७६/१२/१९)- ढल महाशाखा

सामाग्रीसहित ढल लाईन निर्माण सुधार कार्यको सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना (२०७६/११/२१) – ढल महाशाखा

Supply and Installation for the Upgradation of computerization and Automation of KUKL Billing and Accounting System(Lot 2)

Notice of Intent to Award

Water Revenue Meter सप्लाई गर्ने कामको बोलपत्र (e-bidding) आह्वानको संशोधन सुचना

Water Revenue Meter सप्लाई गर्ने कामको बोलपत्र (e-bidding) आह्वानको संशोधन सुचना

खरिद संझौता गरिएको सुचना

बोलपत्र आह्वानको सुचना

Notice of Intent to Award

स्कुटर र मोटरसाइकल खरीदको लागि सुची तयार गर्ने सम्बन्धीको सूचना

बोलपत्र दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

KUKL-W-03-22 Addendum 2

KUKL-W-03-22 Addendum 1

सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना

Capacity Development of KUKL : Public Notice on RFP Issuance

Capacity Development of KUKL: TOR

Capacity Development of KUKL: REOI Notice

Capacity Development of KUKL: Synopsis of shortlisting criteria

Letter of Intent to Award Contract for Modernization of KUKL and Branches

आर.सी.सी. ह्युम पाईप तथा कलर सप्लाई गर्ने कामको बोलपत्र आव्हानको सूचना

KUKL-W-02-24

आ.व. २०७४-०७५ को लागि सुची विवरण