Procurement Notices

½” Water Revenue Meters आपुर्ती गर्ने कामको बोलपत्र (e-bidding) आह्वानको सूचना
बोलपत्र नं. एनसिबि ०१/२०७८/०७९
(प्रकाशित मिति: २०७८-०४-१४)


सामाग्री सहित ढल लाईन निर्माण सूधार कार्यको सिलबन्दी बोलपत्र / दरभाउपत्र आव्हानको सूचना
(प्रकाशित मिति: २०७८-१-७)


सामाग्री सहित ढल लाईन निर्माण कार्यको सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना
(प्रकाशित मिति: २०७७-१२-२०)


बोलपत्र श्वीकृत गर्ने आशयको सूचना
(प्रकाशित मिति: २०७७-१२-०४)


१/२ “ पानी मिटरको बोलपत्र अश्वीकृत गरी खरिद प्रक्रिया रद्द गरिएको बारे
(प्रकाशित मिति: २०७७-१२-०४)


सामाग्री सहित ढल लाईन निर्माण सुधार कार्यको सिलबन्दी वोलपत्र /दरभाउपत्र आव्हानको सूचना
(प्रकाशित मिति: २०७७-११-२०)


खानेपानी लिक मर्मत/ढल मर्मत तथा सरसफाईको लागि निर्माण ब्यवसायीलाई मौजुदा सूचीमा सूचिकृत हुन आउने सम्बन्धी सूचना
(प्रकाशित मिति: २०७७-११-१६)

अनलाइन भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरुलाई सूचिकृत हुन आउने सम्बन्धी सूचना
(प्रकाशित मिति: २०७७-१०-२६)

QR Code सेवा प्रदायक संस्थाहरुलाई सूचिकृत हुन आउने सम्बन्धी सूचना
(प्रकाशित मिति: २०७७-१०-२६)

खानेपानी चुहावट मर्मतको लागि सामाग्री खरीदको बोलपत्र आह्वान
(बोलपत्र नं. एनसिबि ०४/२०७७/०७८ )
(प्रकाशित मिति: २०७७-०९-२७)

½” Water Revenue Meters आपुर्ती गर्ने कामको बोलपत्र (e-bidding) आह्वानको सूचना
बोलपत्र नं. एनसिबि ०३/२०७७/०७८
(प्रकाशित मिति: २०७७-०९-१६)

½” पानी मिटर खरीदको लागि शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना– २०७७-०९-०५

बोलपत्र (e-bidding) स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना -ढल सञ्चालन महाशाखा, सुन्दरीघाट – २०७७-०६-०५

सामाग्रीसहित ढल लाइन निर्माण सुधार कार्यको सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना – ढल सञ्चालन महाशाखा, सुन्दरीघाट – २०७७-०६-१५

बोलपत्र (e-bidding) स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना -ढल सञ्चालन महाशाखा, सुन्दरीघाट – २०७७-०६-०५

सिलबन्दी बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना(२०७७/३/२४)-ढल महाशाखा

सामाग्रीसहित ढल लाईन निर्माण सुधार कार्यको सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना(२०७७/३/१६)-ढल महाशाखा

सिलबन्दी बोलपत्र तथा सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना (२०७६/११/२३) – क्षेत्रपाटी शाखा

सामाग्रीसहित ढल लाईन निर्माण सुधार कार्यको सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको पुरक सूचना(२०७७/०२/३१) -ढल महाशाखा

सामाग्रीसहित ढल लाईन निर्माण सुधार कार्यको सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको पुरक सूचना (२०७६/१२/१९)- ढल महाशाखा

सामाग्रीसहित ढल लाईन निर्माण सुधार कार्यको सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना (२०७६/११/२१) – ढल महाशाखा

Supply and Installation for the Upgradation of computerization and Automation of KUKL Billing and Accounting System(Lot 2)

Notice of Intent to Award

Water Revenue Meter सप्लाई गर्ने कामको बोलपत्र (e-bidding) आह्वानको संशोधन सुचना

Water Revenue Meter सप्लाई गर्ने कामको बोलपत्र (e-bidding) आह्वानको संशोधन सुचना

खरिद संझौता गरिएको सुचना

बोलपत्र आह्वानको सुचना

Notice of Intent to Award

स्कुटर र मोटरसाइकल खरीदको लागि सुची तयार गर्ने सम्बन्धीको सूचना

बोलपत्र दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

KUKL-W-03-22 Addendum 2

KUKL-W-03-22 Addendum 1

सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना

Capacity Development of KUKL : Public Notice on RFP Issuance

Capacity Development of KUKL: TOR

Capacity Development of KUKL: REOI Notice

Capacity Development of KUKL: Synopsis of shortlisting criteria

Letter of Intent to Award Contract for Modernization of KUKL and Branches

आर.सी.सी. ह्युम पाईप तथा कलर सप्लाई गर्ने कामको बोलपत्र आव्हानको सूचना

KUKL-W-02-24

आ.व. २०७४-०७५ को लागि सुची विवरण