CEO

प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको दरखास्त सम्बन्धि विवरणहरु:


प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको दरखास्त सम्बन्धि विवरणहरु: २०८०

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा नियुक्तिको लागि छनौट सम्बन्धी सूचना – २०८०-११-०९

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदको लागि बिज्ञता परिक्षण सम्बन्धि सूचना- २०८०-११-०५

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदको लागि सिफारिश भएका उम्मेदवारहरु सम्बन्धमा – २०८०-११-०५

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदका लागि संक्षिप्त सूचीमा परेका उम्मेदवारहरुको संशोधित अन्तर्वार्ता कार्यक्रम सम्बन्धि सूचना – २०८०-०९-२३

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदका लागि संक्षिप्त सूचीमा परेका उम्मेदवारहरुको कार्यपत्र प्रस्तुतिकरणको तालिका परिवर्तन सम्बन्धि सूचना – २०८०-०९-१४

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदकालागी संक्षिप्त सूचीमा परेका उम्मेदवारहरुको कार्यपत्र प्रस्तुतिकरण सम्बन्धि सूचना – २०८०-०९-०५

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदका लागि संक्षिप्त सूचि प्रकाशन गरिएको बारे – २०८०-०८-२०

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदका लागि दरखास्त आह्वानको सूचना – २०८० -०६-२३

प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्ति सम्बन्धी कार्यबिधि २०८०

प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कार्य विवरण

प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको लागि दरखास्त फारम


प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको दरखास्त सम्बन्धि विवरणहरु: २०७६

केयुकेल र ऐ का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बीच भएको कार्यसम्पादन (करार) सम्झौता

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा नियुक्तिको लागि छनौट सम्बन्धि सूचना – २०७७-०४-२८

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदको लागि सिफारिश सम्बन्धि सूचना – २०७७-०४-२०

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदका लागि संक्षिप्त सूचिमा परेका उम्मेदवारको अन्तरवार्ता सम्बन्धि सूचना – २०७७-०४-१८

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदका लागि संक्षिप्त सूचिमा परेका उम्मेदवारको कार्यपत्र प्रस्तुतिकरण सम्बन्धि सूचना – २०७७-०४-०७

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदका लागि संक्षिप्त सूचि प्रकाशन गरिएको बारे – २०७७-३-२०

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदका लागि दरखास्त आव्हानको पूरक सूचना – २०७७-३-२

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदका लागि दरखास्त आव्हानको पूरक सूचना – २०७६-१२-१३

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदका लागि दरखास्त आव्हानको पूरक सूचना – २०७६-१२-०५

प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका लागि दरखास्त सुचना – २०७६-११-१८

प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको दरखास्त फाराम

प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कार्यबिवरण २०७६

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत परिमार्जित कार्यबिधि २०७६