Notice

Supply and Installation for the Upgradation of computerization and Automation of KUKL Billing and Accounting System(Lot 2)

सामाग्री सहित ढल लाईन निर्माण कार्यको सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना

पानी वितरण सम्बन्धि सूचना

ढल लाईन निर्माण कार्यको सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना

सामाग्री सहित ढल लाईन निर्माण कार्यको सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना

Capacity Development of KUKL : Public Notice on RFP Issuance

Capacity Development of KUKL: TOR

Capacity Development of KUKL: REOI Notice

Capacity Development of KUKL: Synopsis of shortlisting criteria

Due Diligence Report Leak Repair and Maintenance KUKL NEP-3255

KUKL-W-03-22 Addendum 2

KUKL-W-03-22 Addendum 1

Letter of Intent to Award Contract for Modernization of KUKL and Branches

बैकल्पिक उम्मेदवारहरुलाई नियुक्ति पत्र बुझ्न आउने सूचना

बढुवा सिफारिश सम्बन्धी सूचना (NEW)

बढुवा सूचना संशोधन गरिएको बारे

बढुवा सिफारिश सम्बन्धी सूचना

प्रोयोगात्मक परिक्षाको परीक्षा स्थल परिवर्तन गरिएको सूचना

सवारी चालक प्रोयोगात्मक परीक्षा

बिशेष प्रतियोगितात्मक परिक्षाको अन्तिम नतिजा

बक्यौता सम्बन्धी सुचना

उपभोक्ता सेवाको लागि गुनासो व्यवस्थापन
मिति:

२०७० श्रवाण १ बाट लागु भएको महशुल दर तालिका
मिति: Shrawan, 2070

नयाँ धारा बितरण सम्बन्धी जानकारी काठमाडौं
मिति: Shrawan, 2070