Notice

अत्यावश्यक सेवा (खानेपानी वितरण, टैंकर एवं ढल संचालन सेवा) संचालन सम्बन्धि जानकारी प्राप्त गर्नको लागि सम्पर्क नम्बरहरु (२०७६-१२-१२)

खानेपानी वितरण, टैंकर एवं ढल संचालन सेवा बाहेक अन्य सेवाहरु स्थगन गरिएको सूचना

Water Treatment Chemicals सप्लाई गर्ने कामको बोलपत्र (e-bidding) आहवानको सूचना

सामाग्री सहित ढल लाईन निर्माण कार्यको सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना

पानी वितरण सम्बन्धि सूचना

ढल लाईन निर्माण कार्यको सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना

सामाग्री सहित ढल लाईन निर्माण कार्यको सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना

Capacity Development of KUKL : Public Notice on RFP Issuance

Capacity Development of KUKL: TOR

Capacity Development of KUKL: REOI Notice

Capacity Development of KUKL: Synopsis of shortlisting criteria

Due Diligence Report Leak Repair and Maintenance KUKL NEP-3255

KUKL-W-03-22 Addendum 2

KUKL-W-03-22 Addendum 1

Letter of Intent to Award Contract for Modernization of KUKL and Branches

प्रोयोगात्मक परिक्षाको परीक्षा स्थल परिवर्तन गरिएको सूचना

सवारी चालक प्रोयोगात्मक परीक्षा

बक्यौता सम्बन्धी सुचना

उपभोक्ता सेवाको लागि गुनासो व्यवस्थापन
मिति:

२०७० श्रवाण १ बाट लागु भएको महशुल दर तालिका
मिति: Shrawan, 2070

नयाँ धारा बितरण सम्बन्धी जानकारी काठमाडौं
मिति: Shrawan, 2070